8. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 8 sınıf Fen Bilimleri test çöz ve sınavlara hazırlan!

 8. Sınıf Fen Bilimleri Konuları:
DNA ve Genetik Kod, Mitoz, Mayoz, İnsanda Üreme – Büyüme ve Gelişme, Basit Makineler, Periyodik Sistem, Elementlerin Sınıflandırılması, Kimyasal Bağ Asitler ve Bazlar Kimyasal Tepkimeler, Türkiye’de Kimya Endüstrisi, Işığın Kırılması ve Mercekler, Sesin Sürati, Besin Zinciri, Fotosentez, Solunum, Madde Döngüleri, Öz Isı, Isı ve Sıcaklık, Hâl Değişimi ve Isı Alışverişi- Hâl Değişimi ve Isı Alışverişi, Elektrik, Dünya ve Evren,Mevsimler ve İklim,Basınç,Madde ve Endüstri,Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi,Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi,Canlılar ve Yaşam,Fiziksel Olaylar,Madde ve Doğası. Şimdi, 8. Sınıf Fen Bilimleri Testleri Çözelim !

8. sınıf Fen Bilimleri Mevsimlerin Oluşumu

Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
a. Dünya’nın dönme ekseni olduğuna değinilir.
b. Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye değinilir.
c. Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir.

8. sınıf Fen Bilimleri İklim ve Hava Hareketleri

İklim, iklim bilimi, iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog)
adı verildiğini söyler.

8. sınıf Fen Bilimleri DNA ve Genetik Kod

DNA’nın yapısı, DNA’nın kendini eşlemesi, nükleotid, gen, kromozom
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.
Bazların isimleri verilirken pürin ve pirimidin ayrımına girilmez.
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.
a. Hidrojen, glikozit, ester, fosfodiester bağlarına girilmez.
b. DNA’daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir.
c. DNA’daki nükleotid hesaplamaları verilmez.
DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.
a. Replikasyon ifadesi kullanılmaz.
b. Eşlenme deneyleri anlatılmaz.
c. Eşlenme ile ilgili hesaplama sorularına girilmez.

8. sınıf Fen Bilimleri Kalıtım

Gen, genotip, fenotip, saf döl, melez döl, baskın, çekinik, çaprazlama, cinsiyet, akraba evlilikleri
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.
a. Gen, fenotip, genotip, saf döl ve melez döl kavramlarına değinilir.
b. Baskın ve çekinik gen kavramlarına değinilir.
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
a. Çaprazlamalarda sadece bezelye karakterleri kullanılır.
b. Diğer canlılarda da karakterlerin aktarımının benzer olduğu vurgulanır.
c. İnsanda çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomu ile belirlendiği vurgulanır.
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır.

8. sınıf Fen Bilimleri Mutasyon ve Modifikasyon

Mutasyon, modifikasyon
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.

8. sınıf Fen Bilimleri Adaptasyon (Çevreye Uyum)

Adaptasyon, doğal seçilim, varyasyon
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.
Adaptasyonların kalıtsal olduğu vurgulanır

8. sınıf Fen Bilimleri Biyoteknoloji

Genetik mühendisliği,yapay seçilim, biyoteknolojik çalışmalar, biyoteknoloji uygulamalarının
çevreye etkisi
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.
Islah, aşılama, gen aktarımı, klonlama, gen tedavisi örnekleri üzerinde durulur.
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı
ve zararlı yönlerini tartışır.
Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde
bulunur.

8. sınıf Fen Bilimleri Basınç

Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler, sıvı basıncını etkileyen değişkenler, basıncın
günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
Basınç birimi olarak Pascal verilir. Matematiksel bağıntılara girilmez.
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
a. Gazların da sıvılara benzer şekilde basınç uyguladıkları belirtilir. Açık hava basıncı örneklendirilir.
b. Matematiksel bağıntılara girilmez.
c. Gaz basıncını etkileyen değişkenlere girilmez.
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
a. Sıvı basıncı ile ilgili Pascal prensibinin uygulamalarından örnekler verilir.
b. Bilimsel bilgi türü olarak ilke ve prensiplere vurgu yapılır.

8. sınıf Fen Bilimleri Periyodik Sistem

Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflandırılması
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.
Periyodik sisteme duyulan ihtiyaç ve periyodik sistemin oluşturulma süreci ayrıntıya girilmeden
vurgulanır.
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.
a. Elementlerin özelliklerine girilmez.
b. Soygazların üzerinde durulur

8. sınıf Fen Bilimleri Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel değişim, kimyasal değişim
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.

8. sınıf Fen Bilimleri Türkiye’de Kimya Endüstrisi

İthal edilen kimyasal ürünler, ihraç edilen kimyasal ürünler, ülkemizdeki kimya endüstrisinin
gelişimine katkı sağlayan resmî/özel kurumlar, kimya temelli meslekler
Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır.
a. Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi / özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının
yaptığı çalışmalara değinilir.
b. İthal ve ihraç edilen kimyasal ürünlerden birkaç önemli örnek verilerek Türkiye kimya endüstrisinin
işleyişine değinilir.
Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar.

8. sınıf Fen Bilimleri Basit Makineler

Sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, basit makinelerin
kullanım alanları
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.
a. Basit makinelerden, sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık üzerinde
durulur.
b. Dişli çarklar, vida ve kasnakların da birer basit makine olduğu görsellerle belirtilir, ayrıntıya girilmez.
c. Basit makinelerde işten kazanç olmadığı vurgulanır.
ç. Matematiksel bağıntılara girilmez.
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar.
Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi
istenebilir.

8. sınıf Fen Bilimleri Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Besin zinciri, besin ağı, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, ekoloji piramidi, biyolojik birikim
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir.
a. Parazit besin zincirlerine değinilmez.
b. Ekoloji piramitlerinde enerji aktarımı, vücut büyüklüğü, birey sayısı ve biyolojik birikim vurgulanır.

8. sınıf Fen Bilimleri Enerji Dönüşümleri

Fotosentez, fotosentez hızını etkileyen faktörler, solunum, oksijensiz solunum, oksijenli solunum
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder.
a. Fotosentezde karbondioksit ve su kullanıldığı, besin ve oksijen üretildiği vurgulanır. Kimyasal denklemine
girilmez.
b. Fotosentezin yapay ışıkta da meydana gelebileceği vurgulanır.
c. Fotosentez yapan canlıların üretici olduğu ifade edilir.
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Işık rengi, karbondioksit miktarı, su miktarı, ışık şiddeti ve sıcaklık vurgulanır.
Canlılarda solunumun önemini belirtir.
a. Solunumun kimyasal denklemine girilmez.
b. Bitkilerin gece ve gündüz solunum yaptığına değinilir.
c. Oksijenli ve oksijensiz solunum evrelerine girilmeden verilir fakat açığa çıkan enerji miktarları sayısal
olarak belirtilmez.
ç. ATP’nin yapısına girilmeden isminden bahsedilir.

8. sınıf Fen Bilimleri Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir yaşam, kaynakların tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.
Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar.
Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.
Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar.
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek
çözüm önerileri sunar.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]8. Sınıf Testleri

Ders Geçmiş Yıllarda Çıkan Soruların Tamamı
MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular 1

2

LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular 2

3

LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular 3

4

LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular 4

5

LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular 6

6

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 1

7

LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular 5

8

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 2

9

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 3

10

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 4

11

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 5

12

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 6

13

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 7

14

LGS FEN BİLİMLERİ ÖRNEK SORULAR 7

15

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 8

16

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 9

17

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 10

18

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 11

19

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 12

20

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 13

21

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 14

22

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 15

23

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 16

24

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 17

25

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 18

26

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 19

27

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 20

28

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 21

29

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 22

30

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 23

31

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 24

32

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 25

33

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 26

34

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 27

35

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 28

36

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 29

37

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 30

38

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 31

39

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 32

40

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 33

41

8. Sınıf Fen Bilgisi Test 34

42

8. Sınıf Fen Bilimleri Test 35

43

8. Sınıf Fen Bilimleri Test 36

44

8. Sınıf Fen Bilimleri Test 37

45

8. Sınıf Fen Bilimleri Test 38

46

8. Sınıf Fen Bilimleri Test 39

47

8. Sınıf Fen Bilimleri Test 40